Dzień drugi (3 września 2016 r.)

     Pobierz w formacie PDF 2-dzen-naveny-pl.pdf  (19 stron, format А4, 316 КБ)   

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

K.: Pochylmy głowy przed naszym Panem ukrytym w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Niech wszystkie serca otworzą się na obecność Boga. Powtarzajmy słowa modlitwy Anioła z Fatimy:

Modlitwa Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Rozważanie

Ludzkość żyje pogrążona w grzechach, pozostaje nieczuła na wołanie Matki Najświętszej, nie chce nawrócenia. Żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Jedynym ratunkiem dla grzeszników jest wyjednanie dla nich łaski opamiętania się i nawrócenia poprzez akty wynagradzające za popełniane przez nich zło, przez zrównoważenie przed Bogiem szali zła ciężarem zadośćuczynienia. Serce Matki jest zatroskane o los swoich dzieci i dlatego Matka Najświętsza przekazuje swoją wielką obietnicę. 

„W słowach z Fatimy — pisze Jan Paweł II — wydajemy się odnajdywać ten wymiar macierzyńskiej miłości, która obejmuje swym zasięgiem całą drogę człowieka do Boga; drogę, która prowadzi przez ten świat i która za jego progiem wiedzie przez czyściec. Troska Matki Zbawiciela jest troską o dzieło zbawienia; o dzieło jej Syna. Jest to troska o zbawienie, o wieczne zbawienie wszystkich...

W świetle miłości Matki rozumiemy całe orędzie Pani Fatimskiej. Największą przeszkodą na drodze człowieka do Boga jest grzech, trwa¬nie w grzechu, a w końcu wyparcie się Boga. Świadome wyrzucenie Boga ze świata ludzkiej myśli. Oderwanie od Niego całej ziemskiej aktywności człowieka. Odrzucenie Boga przez człowieka.

W rzeczywistości wieczne zbawienie człowieka znajduje się tylko w Bogu. Odrzucenie Boga przez człowieka, jeśli jest zdecydowane, prowadzi logicznie do odrzucenia człowieka przez Boga, do potępienia.

Czy Matka, która całą miłością jaką budzi w Niej Duch Święty pragnie zbawienia każdego, może milczeć w obliczu kwestionowania samej podstawy ich zbawienia? Nie, nie może”.

Maryja wzywa i daje nam narzędzie, które pozwala nam współpracować z Bogiem w dziele zbawienia współczesnego świata. Ponieważ „troska o zbawienie, o wieczne zbawienie wszystkich” musi cechować każdego z nas, powinniśmy podjąć wezwanie Maryi do praktykowania pierwszych sobót w intencji wynagradzającej za grzechy świata.

Nabożeństwo pierwszych sobót ma wzbudzić w nas pragnienie ciągłego wynagradzania Bogu i Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, obelgi i obojętność ludzi. Praktykujący pierwsze soboty powinni uczyć się życia w duchu codziennego wynagrodzenia, którego przykład nam dają dzieci fatimskie.

Zebrała nas tu prośba Matki Bożej. Chcemy okazać Jej naszą miłość i wdzięczność za to wszystko, co dla nas uczyniła. Chcemy podziwiać Jej piękno i dobroć, Jej świętość i doskonałość zjednoczenia z Bogiem. Przede wszystkim zaś chcemy wynagradzać Jej za bluźnierstwa i niewdzięczność ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu i gardzą Jego wielkim darem, jaki Chrystus dał im z wysokości krzyża: gardzą swą niebieską Matką.

Kiedy Pan Jezus wyjaśniał, dlaczego nabożeństwo ma obejmować pięć pierwszych sobót, wskazał na pięć największych obelg, jakie zadają ból Sercu Jego Matki. Pierwszą z nich są bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu; druga – przeciwko Jej Dziewictwu; trzecia – przeciwko Bożemu Macierzyństwu; czwarte – bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki Jezusa; piąta – bluźnierstwa, które bezpośrednio znieważają Najświętszą Matkę w Jej świętych wizerunkach.

Niech naszym dzisiejszym modlitwom towarzyszy szczera intencja wynagradzająca za bluźnierstwa i obelgi przeciwko Najświętszej Maryi Panny.

Modlitwa

O Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! Zwróć swe przepełnione miłością oczy na nas, biednych grzeszników, którzy wśród licznych udręk i doświadczeń zmuszeni jesteśmy wysłuchiwać złorzeczeń i obelg wypowia¬danych przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. O jak te bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie, Niepokalana Dziewico, ale jednocześnie znieważają nieskończony Majestat Ojca i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pobudzają one Najwyższą Sprawiedliwość do gniewu i wymierzenia surowej kary.

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcemy uczynić wszystko, by położyć kres tym obelgom i bluźnierstwom. Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

O Najmilsza Matko nasza, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który w imieniu własnym i naszych wspólnot Ci składamy. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i Miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i razem z nami roz¬sławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Królową dziewic, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
 

Modlitwa nowenny Fatimskiej według św. Jana Pawła II

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!».

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:

«Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.

Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich — powiedział — Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.

Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...

Suplikacja

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem! (3 razy) 

 

Różaniec wynagradzający 
do Niepokalanego Serca Maryi

Część I — Radosna

Módlmy się:  O Maryjo, przez praktykę nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu Niepokalanemu Poczęciu, Twojemu Dziewictwu i Twojemu Bożemu Macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Ciebie za Matkę całej ludzkości i którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy dopuszczają się bezczeszczenia Twoich świętych wizerunków.

Chcąc pocieszyć i przeprosić Twoje Niepokalane Serce, pragniemy teraz odmowić ten święty różaniec.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.(3 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Tajemnica I
Zwiastowanie narodzin Pana Jezusa

Bóg posyła Anioła do Nazaretu, aby zwiastował Maryi o tym, że została wybrana na Matkę Zbawiciela. Wszechmogący Bóg zwraca się przez Anioła w słowach pełnych czci i szacunku: „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą”.

Maryja jest „pełna łaski” to znaczy, że wszystko jest w Niej łaską i służy sprawie zbawienia świata.

Maryję łączy z Bogiem szczególna więź: Bóg Trójjedyny — Ojciec, Syn i Duch Święty — jest z Maryją we wszystkim, co Dziewica z Galilei robi, myśli i czuje.

Maryja okazuje Bogu doskonałe posłuszeństwo, wierzy bowiem słowu, które przekazuje Jej Anioł Gabriel i poddaje się bez zastrzeżeń woli Bożej. Mówi swe pokorne „Fiat”.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak wiary i posłuszeństwa tak wielu dusz, które nie chcą słuchać Boga i Mu służyć.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy), Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica II
Nawiedzenie św. Elżbiety

Jan, syn Elżbiety i Zachariasza, ma stać się poprzednikiem Mesjasza. Za sprawą nawiedzenia Matki Jezusa św. Janowi już w łonie matki została udzielona łaska dziecięctwa Bożego.

W tej tajemnicy Maryja ukazuje się nam jako Pośredniczka łask.

Również my przez chrzest święty staliśmy się dziećmi Bożymi. Tę łaskę zawdzięczamy właśnie Maryi, naszej Matce w porządku nadprzyrodzo¬nym. Przyłączamy się do Jej „Magnificat”, wielbiąc Boga. Wysławiamy z pokorą miłosier¬dzie Boże i dziękujemy Mu za łaskę odkupienia.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi, za to, że tak wiele dusz nie uznaje pomocy Jej wstawiennictwa u Boga i nie szuka u Niej pomocy i opieki.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica III
Narodzenie Chrystusa

Syn Boży stał się człowiekiem, za sprawą Ducha Świętego przyjął bowiem ciało z Maryi Dziewicy. Chrystus, będąc prawdziwym człowiekiem, staje się zdolny do cierpienia. Jako Rzecznik całej ludzkości będzie mógł On złożyć Ojcu Przedwiecznemu zadośćuczynienie za grzechy świata. Jego zadośćuczynienie będzie posiadało nieskończoną wartość, ponieważ jest On jednocześnie człowiekiem i Bogiem.

Naśladujmy pasterzy betlejemskich i Mędrców ze Wschodu w pokornym słuchaniu Słowa Bożego i w okazywaniu posłuszeństwa woli Bożej. Usiłujmy kroczyć drogą duchowego dziecięctwa, którego swoim życiem uczy nas Matka Najświętsza.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak wiary wielu ludzi w Boże Macierzyństwo i wieczyste Dziewictwo Matki Chrystusa. Przepraszajmy Ją za ich pychę i nieumiejętność ukorzenia się przed tajemnicą Nowo Narodzonego.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją godność jako prawdziwej Bożej Rodzicielki!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica IV
Ofiarowanie w świątyni

Całe życie Jezusa staje się ofiarą zadośćuczynienia, która uwidacznia się już w pełni podczas ofiarowania w świątyni. Maryja, jako Pomocnica Odkupiciela, składa w zjednoczeniu z Chrystusem swoją własną ofiarę, która zostanie doprowadzona do końca pod krzyżem, na Golgocie. Tam duszę Jej przeniknie miecz bołeści.

Naszym zadaniem jest przyłączyć się do Chrystusa w Jego ofiarowaniu. Uczyńmy to biorąc za wzór Matkę Najświętszą i wsłuchując się w Jej głos dobiegający z Fatimy, gdzie wzywała do podejmowania ofiar w intencji nawrócenia grzeszników.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak we współczesnym świecie ducha wyrzeczenia się i ofiary, za szukanie siebie i pogoń za przyjemnością.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryja... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i umiłowanie Twoich wizerunków!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica V
Znalezienie Pana Jezusa w świątyni

Dwunastoletni Jezus, otoczony przez uczonych w Piśmie, zwraca naszą uwagę na późniejszą działalność nauczycielską Boskiego Mistrza. Przedtem jednak w domu nazaretańskim Chrystus dokonuje sakralizacji życia codziennego w rodzinie.

Odnaleziony Jezus wraca z Maryją i Józefem do Nazaretu. Nazaret jest lekcją milczenia i skupienia, lekcją życia rodzinnego we wspólnocie nierozerwalnej miłości oraz przykładem pracy nie będącej celem samym w sobie, lecz podporządkowanej zamiarom Bożym.

Starajmy się żyć na co dzień w duchu Nazaretu. W miarę możliwości uczęszczajmy na Mszę św. także w dni powszednie, odmawiajmy różaniec w kręgu rodzinnym i przez wzbudzanie dobrych intencji uświęcajmy pracę powszednią.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za niesłuchanie Jej Syna i lekceważenie Jego nauki przez tak wiele dusz. Przepraszajmy za to, że świat współczesny opanowało zeświecczenie i brak miejsca dla Boga w życiu codziennym.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Rozpłomień we wszystkich sercach nabożeństwo i miłość ku Tobie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Modlitwa końcowa

Królowo Różańca świętego, nasza Fatimska Pani, dziękujemy Ci za pomoc, jakiej nam udzieliłaś. Twoje fatimskie orędzie jest wyrazem Matczynej miłości. Pragniesz udzielać ratunku dla wszystkich i każdego chcesz zaprowadzić do nieba.

Chwała i dziękczynienie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za tę pełną majestatu Królową Nieba, za Jej fatimskie przesłanie i za wysłuchanie naszych próśb. Amen.

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.
Matko Chrystusowa,  módl się za nami.
Matko Kościoła,  módl się za nami.
Matko łaski Bożej,  módl się za nami.
Matko Miłosierdzia,  módl się za nami.
Matko nieskalana,  módl się za nami.
Matko najczystsza,  módl się za nami.
Matko dziewicza,  módl się za nami.
Matko nienaruszona,  módl się za nami.
Matko najmilsza,  módl się za nami.
Matko przedziwna,  módl się za nami.
Matko dobrej rady,  módl się za nami.
Matko Stworzyciela,  módl się za nami.
Matko Zbawiciela,  módl się za nami.
Panno roztropna,  módl się za nami.
Panno czcigodna,  módl się za nami.
Panno wsławiona,  módl się za nami.
Panno można,  módl się za nami.
Panno łaskawa,  módl się za nami.
Panno wierna,  módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.
Stolico mądrości,  módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.
Przybytku chwalebny,  módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.
Różo duchowna,  módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.
Domie złoty,  módl się za nami.
Arko przymierza,  módl się za nami.
Bramo Niebieska,  módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.
Królowo Aniołów,  módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków,  módl się za nami.
Królowo Apostołów,  módl się za nami.
Królowo Męczenników,  módl się za nami.
Królowo Wyznawców,  módl się za nami.
Królowo Dziewic,  módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,  módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,  módl się za nami.
Królowo różańca świętego,  módl się za nami.
Królowo rodzin,  módl się za nami.
Królowo pokoju,  módl się za nami.
Królowo świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.: Amen. 

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
 

Akt poświęcenia
Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen. 

 

Śpiew

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Śpiew na zakonczenie.

 

Мы вельмі радыя
бачыць вас на сайце
часопіса «Ave Maria».
Гэта плён працы
неабыякавых людзей,
якія з радасцю ствараюць
гэты часопіс для вас.

Падпіска
Ахвяраванні

Сайт часопіса „Ave Maria“ Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Часопіс існуе дзякуючы вашым ахвяраванням. Сёння мы просім вашай дапамогі — нават невялікая сума падтрымае нас.

Падрабязней