Dzień czwarty (5 listopada 2016 r.)

     Pobierz w formacie PDF 4-dzen-naveny-pl.pdf  (18 stron, format А4, 286 КБ)   

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

K.: Pochylmy głowy przed naszym Panem ukrytym w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Niech wszystkie serca otworzą się na obecność Boga. Powtarzajmy słowa modlitwy Anioła z Fatimy:

Modlitwa Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Rozważanie

Niezgłębione są plany Bożej Opatrzności, która towarzyszy ludzkim dziejom. W ich ramach szczególną rolę powierzył Bóg swej Matce: naszej Pani, Orędowniczce, Pośredniczce i Pocieszycielce. Raz po raz posyła Bóg Maryję, aby objawiała się światu i przekazywała ludziom orędzie z nieba. Znamienne, Bóg posyła Ją na ziemię wtedy, gdy ludzkość staje na rozdrożach swej historii i kiedy grozi jej ześlizgnięcie się w przerażającą otchłań grzechu i śmierci. W swym miłosierdziu Bóg chce dać człowiekowi szansę na opamiętanie i powrót na drogi Ewangelii. Nim sięgnie po ostateczny środek, jakim jest kara, ofiarowuje nam swoją Matkę jako przewodniczkę, pomoc, ratunek, drogowskaz. Zanim zmrok zapadnie nad naszą historią, Bóg odrzucony i odepchnięty przez człowieka przygotowuje mu schronienie. Tak jak uczynił na Kalwarii, tak i teraz zawierza ludzkość swojej Matce Maryi i mówi: „Niewiasto, oto syn Twój” (J 19, 26). „Ilekroć człowiek odrzuca Boga i Jego prawdę — uczy Jan Paweł II — Chrystus kieruje oczy ludzkości na Maryję”.

W 1917 r. Maryja objawiła się w Fatimie. Przyniosła ludzkości orędzie, które Kościół nazwał wielkim planem pokoju, i wskazała światu drogę ocalenia. Z bólem zapowiadała, że popełniane przez ludzi grzechy sprowadzą na świat epokę wojen, głodu i prześladowań. Aby do tego nie dopuścić, prosiła o pomoc dobrych serc — o codzienny różaniec i pokutę. Aby do końca spełniły się wielkie obietnice z Fatimy, ludzie muszą zacząć żyć poświęceniem Niepokalanemu Sercu Maryi i praktykować nabożeństwo pierwszych sobót. Potrzeba wielu serc, które w ramach tego nabożeństwa podjęłoby się wynagradzania Matce Najświętszej za grzechy związane z obelgami przeciwko Jej osobie.

„Odmawiajcie codziennie Różaniec, — prosi Matka Boża Fatimska, — aby zyskać pokój dla świata. Kiedy odmawiacie Różaniec, mówcie po każdej tajemnicy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia”. „Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy będziecie ponosić ofiary: O Jezu, czynię to z miłości dla Ciebie, za nawrócenie grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi” — przekazuje słowa Matki Bożej siostra Łucja.

Niech naszym dzisiejszym modlitwom towarzyszy szczera intencja wynagradzająca za obelgi i bluźnierstwa przeciwko Najświętszej Maryi Panny.

 

Modlitwa

O Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! Zwróć swe przepełnione miłością oczy na nas, biednych grzeszników, którzy wśród licznych udręk i doświadczeń zmuszeni jesteśmy wysłuchiwać złorzeczeń i obelg wypowia¬danych przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. O jak te bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie, Niepokalana Dziewico, ale jednocześnie znieważają nieskończony Majestat Ojca i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pobudzają one Najwyższą Sprawiedliwość do gniewu i wymierzenia surowej kary.

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcemy uczynić wszystko, by położyć kres tym obelgom i bluźnierstwom. Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

O Najmilsza Matko nasza, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który w imieniu własnym i naszych wspólnot Ci składamy. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i Miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i razem z nami roz¬sławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Królową dziewic, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
 

Modlitwa nowenny Fatimskiej według św. Jana Pawła II

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!».

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:

«Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.

Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich — powiedział — Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.

Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...

Suplikacja

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem! (3 razy) 

 

Różaniec wynagradzający 
do Niepokalanego Serca Maryi

Część IV — Chwalebna

Módlmy się:  O Maryjo, przez praktykę nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu Niepokalanemu Poczęciu, Twojemu Dziewictwu i Twojemu Bożemu Macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Ciebie za Matkę całej ludzkości i którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy dopuszczają się bezczeszczenia Twoich świętych wizerunków.

Chcąc pocieszyć i przeprosić Twoje Niepokalane Serce, pragniemy teraz odmowić ten święty różaniec.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.(3 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Tajemnica I
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa

Zmartwychwstanie Jezusa w poranek wielkanocny jest wielkim znakiem zwycięstwa naszego Zbawiciela nad grzechem i śmiercią, a tym samym uwolnieniem całej ludzkości z niewoli szatana. Dla samego Jezusa oznacza przeobrażenie Jego śmiertelnego ciała w ciało uwielbione. Dla Apostołów oznacza zjednoczenie z Mistrzem, którego opuścili i wspólne z Nim przebywanie na uczcie pojednania. Dla nas zmartwychwstanie Chrystusa oznacza duchowe odrodzenie w wodach chrztu i powrót do nowego życia w sprawiedliwości i prawdzie. Jest też znakiem godności naszego ciała, które uwielbione, będzie miało udział w naszej radości nieba.

Przyjmijmy dar zmartwychwstania, który daje nam Bóg. Korzystajmy z łaski pojednania dostępnej dla nas w sakramencie pokuty i łaski zjednoczenia ze zwycięskim Jezusem we Mszy św. Przystępujmy jak najczęściej do Komunii św. Ona jest dla nas rękojmią naszego własnego zmartwychwstania i uwielbienia.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy lekceważą sakramenty święte i nie korzystają z łask, jakimi Chrystus obdarzył ludzkość w zmartwychwstaniu.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy), Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica II
Wniebowstąpienie Chrystusa

„Kto się uniży, będzie wywyższony”. Syn Boży zstąpił z nieba, obierając sobie za mieszkanie dziewicze łono Maryi. Stał się człowiekiem. Położono Go w żłobie. Umarł na krzyżu i został pogrzebany. Dusza Jego zstąpiła do otchłani. Trzeciego dnia zmartwychwstał.

Przez swoje zmartwychwstanie Jezus zwyciężył śmierć, po czterdziestu dniach wstąpił do nieba, aby zasiąść po prawicy Ojca i przygotować mieszkanie dla tych, którzy uwierzyli w Niego. Jako Najwyższy Kapłan i Król Wszechświata ma moc wprowadzenia nas do królestwa Bożego —

dzięki swoim zasługom i przez sakramenty święte, których szafarzem uczynił Kościół.

Prośmy nieustannie o łaskę tęsknoty za niebem. Uczmy się kroczyć przez życie drogą wskazaną nam przez Zbawiciela. Nie uciekajmy od codziennych trudów i cierpień, nie bójmy się uniżenia. Po życiu wiernym Bogu czeka nas niebo.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy żyją tylko dniem dzisiejszym i, nie myśląc o wieczności, próbują sobie stworzyć szczęście i raj tu, na ziemi, czyniąc to zawsze kosztem innych ludzi i raniąc Serce kochającego Zbawiciela.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica III
Zesłanie Ducha Świętego

Po wniebowstąpieniu Chrystusa przez dziewięć dni Maryja modliła się z Apostołami i uczniami Pana o dary Ducha Świętego. Na rozmodloną wspólnotę, w szumie gwałtownego wiatru i pod postacią ognistych języków zstąpił obiecany przez Jezusa Duch Święty Pocieszyciel.

Duch Święty jest wykonawcą wszelkiego działania Bożego w świecie. To On ukształtował świat swoim tchnieniem. To On swoim cieniem ogarnął Najczystszą Dziewicę Maryję i Słowo Boże stało się człowiekiem. To w mocy Ducha Świętego Jezus szedł przez świat, nauczając i czyniąc cuda. Przez swego Ducha Bóg wskrzesił też Jezusa z martwych.

Działanie Ducha Świętego ukazuje się w sposób szczególny w dziele uświęcenia ludzi, gdy na Apostołach spoczęły ogniste języki i gdy Duch Święty zstąpił na rodzący się Kościół.

Módlmy się o łaskę posłuszeństwa natchnieniom Ducha Świętego i nauczaniu Kościoła.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu, odrzucając Jego istnienie i działanie. Niech nasze naśladowanie Maryi, proszącej o dary Ducha Świętego i oddanej Jego kierownictwu, będzie naszym zadośćuczynieniem za grzechy tych, którzy kierują się duchem tego świata.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją godność jako prawdziwej Bożej Rodzicielki!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica IV
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

Całe jej życie przebiegało w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem. Nic więc dziwnego, że Jezus chciał, aby Jego Matka była do Niego podobna aż do końca: nie tylko w życiu na ziemi, ale i w zmartwychwstaniu.

Przez swoje wniebowzięcie Matka Boża stała się w szczególny sposób podobna do swego Syna. Ta wielka prawda wiary wskazuje nam wszystkim ostateczny cel dążeń człowieka. Umacnia nas w wierze w nasze własne zmartwychwstanie i przemienienie w innym świecie.

Stańmy przy Maryi Wniebowziętej, by radować się chwałą naszej Matki. Błogosławmy Boga za wszystkie wielkie rzeczy, które Jej uczynił i prośmy Ją o łaskę takiego życia, abyśmy mogli spotkać się z Nią w Bożym Królestwie.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy odrzucają dogmat o wniebowzięciu Maryi.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryja... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i umiłowanie Twoich wizerunków!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica V
Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

Pismo święte uczy nas, że każdy sługa Boży otrzyma koronę niebieską, „koronę życia i chwały”. Maryja, Matka Chrystusa i Matka nasza jest z woli Boga Królową nieba i ziemi. Prawdę tę głosi z radością Kościół ustami swoich papieży. Ojciec Święty Pius XII w wydarzeniach fatimskich widział „orędzie o królewskiej godności Maryi” i ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej, obcho¬dzone 22 sierpnia.

Szczególnie cennym aktem czci składanym Królowej nieba i ziemi jest naśladowanie Jej cnót i poświęcenie się Jej Niepokalanemu Sercu.

Uczyńmy Maryję Królową całego naszego życia, Panią naszych serc. Niech znajdzie w nas oddane sobie sługi i gorliwych czcicieli.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy nie uznają królewskiej godności Matki Najświętszej, odrzucają Jej macierzyńskie panowanie, nie oddają należnej Jej czci i nie proszą Ją o pomoc i potrzebne łaski.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Rozpłomień we wszystkich sercach nabożeństwo i miłość ku Tobie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Modlitwa końcowa

Królowo Różańca świętego, nasza Fatimska Pani, dziękujemy Ci za pomoc, jakiej nam udzieliłaś. Twoje fatimskie orędzie jest wyrazem Matczynej miłości. Pragniesz udzielać ratunku dla wszystkich i każdego chcesz zaprowadzić do nieba.

Chwała i dziękczynienie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za tę pełną majestatu Królową Nieba, za Jej fatimskie przesłanie i za wysłuchanie naszych próśb. Amen.

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.
Matko Chrystusowa,  módl się za nami.
Matko Kościoła,  módl się za nami.
Matko łaski Bożej,  módl się za nami.
Matko Miłosierdzia,  módl się za nami.
Matko nieskalana,  módl się za nami.
Matko najczystsza,  módl się za nami.
Matko dziewicza,  módl się za nami.
Matko nienaruszona,  módl się za nami.
Matko najmilsza,  módl się za nami.
Matko przedziwna,  módl się za nami.
Matko dobrej rady,  módl się za nami.
Matko Stworzyciela,  módl się za nami.
Matko Zbawiciela,  módl się za nami.
Panno roztropna,  módl się za nami.
Panno czcigodna,  módl się za nami.
Panno wsławiona,  módl się za nami.
Panno można,  módl się za nami.
Panno łaskawa,  módl się za nami.
Panno wierna,  módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.
Stolico mądrości,  módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.
Przybytku chwalebny,  módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.
Różo duchowna,  módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.
Domie złoty,  módl się za nami.
Arko przymierza,  módl się za nami.
Bramo Niebieska,  módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.
Królowo Aniołów,  módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków,  módl się za nami.
Królowo Apostołów,  módl się za nami.
Królowo Męczenników,  módl się za nami.
Królowo Wyznawców,  módl się za nami.
Królowo Dziewic,  módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,  módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,  módl się za nami.
Królowo różańca świętego,  módl się za nami.
Królowo rodzin,  módl się za nami.
Królowo pokoju,  módl się za nami.
Królowo świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.: Amen. 

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
 

Akt poświęcenia
Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen. 

 

Śpiew

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Śpiew na zakonczenie.

 

Мы вельмі радыя
бачыць вас на сайце
часопіса «Ave Maria».
Гэта плён працы
неабыякавых людзей,
якія з радасцю ствараюць
гэты часопіс для вас.

Падпіска
Ахвяраванні

Сайт часопіса „Ave Maria“ Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Часопіс існуе дзякуючы вашым ахвяраванням. Сёння мы просім вашай дапамогі — нават невялікая сума падтрымае нас.

Падрабязней