Dzień siódmy (4 lutego 2017 r.)

     Pobierz w formacie PDF 7-dzen-naveny-pl.pdf  (18 stron, format А4, 316 КБ)   

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

K.: Pochylmy głowy przed naszym Panem ukrytym w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Niech wszystkie serca otworzą się na obecność Boga. Powtarzajmy słowa modlitwy Anioła z Fatimy:

Modlitwa Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Rozważanie

Nabożeństwo Pierwszych Sobót, które dziś odprawiamy, należy do najważniejszych elementów kultu Niepokalanego Serca Maryi, o który prosiła Matka Boża w objawieniach fatimskich. Dopóki ta prośba Maryi nie zostanie spełniona i ludzie nie zaczną praktykować tego nabożeństwa, wiele łask nie może zostać udzielonych światu...

Dlatego w Fatimie Matka Najświętsza zwraca się najpierw do swych czcicieli i wyraźnie daje do zrozumienia, że nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca, czyli tzw. „druga” część tajemnicy fatimskiej ma znaczenie pierwszorzędne, że właśnie dla jej przekazania i rozpowszechnienia Łucja ma żyć przez wiele lat. W czerwcu 1917 r. Matka Boża tłumaczy Łucji: „Ty jednak zostaniesz tu przez jakiś czas. Jezus chce posłużyć się tobą, aby ludzie Mnie poznali i pokochali. Chciałabym — tłumaczy — ustanowić na świecie nabożeństwo do Mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmie, temu obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane jak kwiaty postawione przeze Mnie dla ozdoby Jego tronu”. Dziewczynkę, zmartwioną, że zostanie sama, pociesza: „Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę. Moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”.

Wtedy nastąpiła słynna wizja Niepokalanego Serca Maryi. „W chwili, gdy (Maryja) wypowiadała te ostatnie słowa, otworzyła swoje dłonie i — jak wspomina s. Łucja — przekazała nam... odblask tego niezmiernego światła... Hiacynta i Franciszek wydawali się stać w tej części światła, które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się rozprzestrzeniało na ziemię”. W swym tzw. trzecim wspomnieniu

s. Łucja skomentowała to wydarzenie następująco: „Wydawało się nam, że tego dnia światło miało przede wszystkim utwierdzić w nas poznanie i miłość szczególną do Niepokalanego Serca Maryi... Od tego dnia odczuwaliśmy w sercu bardziej płomienną miłość do Niepokalanego Serca Maryi ”.

„Przed prawą dłonią Matki Bożej — pisze dalej fatimska wizjonerka — znajdowało się Serce otoczone cierniami, które wydawały się Je przebijać. Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi, znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło zadośćuczynienia”. I Maryja zwróciła się do wszystkich swych czcicieli z prośbą, aby przez modlitwę i pokutę przynosili Jej ulgę w cierpieniu.

Zebrała nas tu prośba Matki Bożej. Chcemy okazać Jej naszą cześć i wdzięczność za to wszystko, co dla nas uczyniła. Chcemy podziwiać Jej piękno i dobroć, Jej świętość i doskonałość zjednoczenia z Bogiem. Przede wszystkim zaś chcemy wynagradzać Jej za bluźnierstwa i niewdzięczność ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu i gardzą Jego wielkim darem, jaki Chrystus dał im z wysokości krzyża: gardzą swą Niebieską Matką.

Niech naszym dzisiejszym modlitwom towarzyszy szczera intencja wynagradzająca za obelgi i bluźnierstwa, które znieważają Matkę Najświętszą.

Modlitwa

O Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! Zwróć swe przepełnione miłością oczy na nas, biednych grzeszników, którzy wśród licznych udręk i doświadczeń zmuszeni jesteśmy wysłuchiwać złorzeczeń i obelg wypowia¬danych przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. O jak te bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie, Niepokalana Dziewico, ale jednocześnie znieważają nieskończony Majestat Ojca i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pobudzają one Najwyższą Sprawiedliwość do gniewu i wymierzenia surowej kary.

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcemy uczynić wszystko, by położyć kres tym obelgom i bluźnierstwom. Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

O Najmilsza Matko nasza, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który w imieniu własnym i naszych wspólnot Ci składamy. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i Miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i razem z nami roz¬sławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Królową dziewic, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
 

Modlitwa nowenny Fatimskiej według św. Jana Pawła II

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!».

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:

«Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.

Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich — powiedział — Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.

Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...

Suplikacja

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem! (3 razy) 

 

Różaniec wynagradzający 
do Niepokalanego Serca Maryi

Część II — Tajemnice światła

Módlmy się:  O Maryjo, przez praktykę nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu Niepokalanemu Poczęciu, Twojemu Dziewictwu i Twojemu Bożemu Macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Ciebie za Matkę całej ludzkości i którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy dopuszczają się bezczeszczenia Twoich świętych wizerunków.

Chcąc pocieszyć i przeprosić Twoje Niepokalane Serce, pragniemy teraz odmowić ten święty różaniec.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.(3 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Tajemnica I
Pan Jezus przyjmuje chrzest w wodach Jordanu

                                           „Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste..." (Ps 51, 12)

Nieskalany Baranek Boży, który gładzi grzech świata (J 1, 29), przyjmuje z rąk Jana chrzest nawrócenia. Zstępuje na Niego Duch Święty, a z nieba słychać głos: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie" (Łk 3, 22). Bóg ma upodobanie w człowieku mającym czyste serce. Droga naszego ciągłego nawracania niech wiedzie przez Niepokalane Serce Maryi — Matki Tego, który chrzci Duchem Świętym i ogniem (Łk 3, 16).

Maryjo, niech nasze serca będą czyste, abyśmy mogli przyjąć dar Ducha Świętego i płonąć ogniem Jego Świętej Miłości.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak wiary i posłuszeństwa tak wielu dusz, które nie chcą słuchać Boga i Mu służyć.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy), Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica II
Pan Jezus objawia się na weselu w Kanie Galilejskiej

                                            „Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca." (Ps 37, 4) 

Bóg chętnie spełnia pragnienia serc Jemu oddanych. On jest Bogiem radości i wesela. Trzeba nam tylko posłuchać słów Maryi: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". Ona swym Niepokalanym Sercem najlepiej poznała tajemnicę Jego zatroskania o wszystkie potrzeby człowieka.

Maryjo, obecna na weselu w Kanie Galilejskiej, uproś nam serca radosne i posłuszne.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi, za to, że tak wiele dusz nie uznaje pomocy Jej wstawiennictwa u Boga i nie szuka u Niej pomocy i opieki.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica III
Pan Jezus głosi Dobrą Nowinę i wzywa do nawrócenia

                                           „Ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc dzięki wytrwałości." (Łk 8, 15) 

Niepokalane Serce Maryi jest Sercem szlachetnym i dobrym, gdyż dzięki wytrwałości w wierze zrodziło Słowo Przedwieczne — Jezusa Chrystusa. Słuchający Słowa Bożego i wypełniający je, zostali nazwani przez Jezusa „matką" i „braćmi", czyli osobami najbliższymi, złączonymi więzami krwi.

Maryjo, Matko Słowa Bożego, uproś nam serca słuchające i rodzące owoce.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak wiary wielu ludzi w Boże Macierzyństwo i wieczyste Dziewictwo Matki Chrystusa. Przepraszajmy Ją za ich pychę i nieumiejętność ukorzenia się przed tajemnicą Nowo Narodzonego.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją godność jako prawdziwej Bożej Rodzicielki!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica IV
Przemienienie Pana Jezusa na Górze Tabor

                                           Bóg „niech da wam światłe oczy serca, byście wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On wzywa (...). (Ef 1, 18) 

Jesteśmy wezwani na Górę Tabor, razem z Piotrem, Jakubem i Janem, aby być świadkami przemienienia Jezusa i Jego rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem. Jezus chce, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja, do której On nas wzywa. Serce Bożej Matki jaśniało nadzieją przyszłej chwały, dlatego wszystkim, którzy Ją spotkali na swojej drodze życia, było dobrze przy Niej być.

Maryjo, uproś nam światłe spojrzenie na nasze powołanie do życia wiecznego w Bożej chwale.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak we współczesnym świecie ducha wyrzeczenia się i ofiary, za szukanie siebie i pogoń za przyjemnością.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryja... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i umiłowanie Twoich wizerunków!

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica V
Pan Jezus ustanawia Eucharystię

                                            „(...), a łamiąc chleb po domach, spożywali posiłek w radości i prostocie serca." (Dz 3, 46) 

Eucharystyczny Jezus jest pokarmem dla wierzących. Spożywajmy Go w radości i prostocie serca. Niech ono czuje, że przychodzi do niego Bóg żywy i prawdziwy. Niepokalane Serce Maryi jest dla nas wzorem przyjmowania Jezusa z wiarą, czcią i największą miłością.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii, przychodź do naszych serc razem z Twoim Synem.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za niesłuchanie Jej Syna i lekceważenie Jego nauki przez tak wiele dusz. Przepraszajmy za to, że świat współczesny opanowało zeświecczenie i brak miejsca dla Boga w życiu codziennym.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Rozpłomień we wszystkich sercach nabożeństwo i miłość ku Tobie!

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Modlitwa końcowa

Królowo Różańca świętego, nasza Fatimska Pani, dziękujemy Ci za pomoc, jakiej nam udzieliłaś. Twoje fatimskie orędzie jest wyrazem Matczynej miłości. Pragniesz udzielać ratunku dla wszystkich i każdego chcesz zaprowadzić do nieba.

Chwała i dziękczynienie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za tę pełną majestatu Królową Nieba, za Jej fatimskie przesłanie i za wysłuchanie naszych próśb. Amen.

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.
Matko Chrystusowa,  módl się za nami.
Matko Kościoła,  módl się za nami.
Matko łaski Bożej,  módl się za nami.
Matko Miłosierdzia,  módl się za nami.
Matko nieskalana,  módl się za nami.
Matko najczystsza,  módl się za nami.
Matko dziewicza,  módl się za nami.
Matko nienaruszona,  módl się za nami.
Matko najmilsza,  módl się za nami.
Matko przedziwna,  módl się za nami.
Matko dobrej rady,  módl się za nami.
Matko Stworzyciela,  módl się za nami.
Matko Zbawiciela,  módl się za nami.
Panno roztropna,  módl się za nami.
Panno czcigodna,  módl się za nami.
Panno wsławiona,  módl się za nami.
Panno można,  módl się za nami.
Panno łaskawa,  módl się za nami.
Panno wierna,  módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.
Stolico mądrości,  módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.
Przybytku chwalebny,  módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.
Różo duchowna,  módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.
Domie złoty,  módl się za nami.
Arko przymierza,  módl się za nami.
Bramo Niebieska,  módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.
Królowo Aniołów,  módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków,  módl się za nami.
Królowo Apostołów,  módl się za nami.
Królowo Męczenników,  módl się za nami.
Królowo Wyznawców,  módl się za nami.
Królowo Dziewic,  módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,  módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,  módl się za nami.
Królowo różańca świętego,  módl się za nami.
Królowo rodzin,  módl się za nami.
Królowo pokoju,  módl się za nami.
Królowo świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.: Amen. 

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
 

Akt poświęcenia
Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen. 

 

Śpiew

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Śpiew na zakonczenie.

 

Мы вельмі радыя
бачыць вас на сайце
часопіса «Ave Maria».
Гэта плён працы
неабыякавых людзей,
якія з радасцю ствараюць
гэты часопіс для вас.

Падпіска
Ахвяраванні

Сайт часопіса „Ave Maria“ Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Часопіс існуе дзякуючы вашым ахвяраванням. Сёння мы просім вашай дапамогі — нават невялікая сума падтрымае нас.

Падрабязней