Dzień ósmy (4 marca 2017 r.)

     Pobierz w formacie PDF 8-dzen-naveny-pl.pdf  (18 stron, format А4, 313 КБ)   

 

Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu.

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

K.: Pochylmy głowy przed naszym Panem ukrytym w tajemnicy Najświętszego Sakramentu. Niech wszystkie serca otworzą się na obecność Boga. Powtarzajmy słowa modlitwy Anioła z Fatimy:

Modlitwa Anioła z Fatimy

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.

Modlitwa Anioła z Fatimy do Trójcy Przenajświętszej

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca, i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników.

Rozważanie

„Dla ratowania dusz Pan Bóg chce, aby na całym świecie zostało rozpowszechnione nabo¬żeństwo do Mojego Niepokalanego Serca,” — powiedziała Matka Boska Fatimska.

W religii katolickiej Najświętsze Serce Pana Jezusa zawsze było łączone z Niepokalanym Ser¬cem Maryi. W objawieniu Fatimskim Maryja przypomina swoim dzieciom, jak bardzo ważne jest to ścisłe  połączenie.

Dlaczego? Niepokalane Serce Maryi, bez grzechu poczętej, jest najbliższe Sercu Jezusa. Grzech jest przyczyną wszystkich wojen. I chociaż winy doszukujemy się w różnych sytua¬cjach ekono¬micznych, to jednak u podstaw jest zawsze chci¬wość, pożądanie władzy, duma, okrucień¬stwo, bunt przeciwko Bogu, który zawsze jest skiero¬wany przeciwko szczęściu ludz¬kości.

Aby naprawić zło, Zbawiciel nakazuje poświę¬cenie ludzkości Niepokalanemu Sercu Maryi.

On wzywa nas: „Naśladujcie to Serce, którego pierwszą i największą miłością zawsze był Bóg. Niech serca ludzkie wzorują się na tym Sercu, które zawsze było wierne Bogu. Naśla¬dujcie to Serce, które ukochało wszystkie dzieci Boże i modląc się za nie, służyło im w ra¬dości i pokoju”.

Zebrała nas tu prośba Matki Bożej. Chcemy okazać Jej naszą miłość i wdzięczność za to wszystko, co dla nas uczyniła. Chcemy podziwiać Jej piękno i dobroć, Jej świętość i doskonałość zjednoczenia z Bogiem. Przede wszystkim zaś chcemy wynagradzać Jej za bluźnierstwa i niewdzięczność ludzi, którzy sprzeciwiają się Bogu i gardzą Jego wielkim darem, jaki Chrystus dał im z wysokości krzyża: gardzą swą niebieską Matką.

Kiedy Pan Jezus wyjaśniał, dlaczego nabożeństwo ma obejmować pięć pierwszych sobót, wskazał na pięć największych obelg, jakie zadają ból Sercu Jego Matki. Pierwszą z nich są bluźnierstwa przeciwko Jej Niepokalanemu Poczęciu; druga – przeciwko Jej Dziewictwu; trzecia – przeciwko Bożemu Macierzyństwu; czwarte – bluźnierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść do Niepokalanej Matki Jezusa; piąta – bluźnierstwa, które bezpośrednio znieważają Najświętszą Matkę w Jej świętych wizerunkach.

Niech naszym dzisiejszym modlitwom towarzyszy szczera intencja wynagradzająca za bluźnierstwa i obelgi przeciwko Najświętszej Maryi Panny.

 

Modlitwa

O Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko nasza, Maryjo! Zwróć swe przepełnione miłością oczy na nas, biednych grzeszników, którzy wśród licznych udręk i doświadczeń zmuszeni jesteśmy wysłuchiwać złorzeczeń i obelg wypowia¬danych przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu. O jak te bezbożne głosy nie tylko obrażają Ciebie, Niepokalana Dziewico, ale jednocześnie znieważają nieskończony Majestat Ojca i Jednorodzonego Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pobudzają one Najwyższą Sprawiedliwość do gniewu i wymierzenia surowej kary.

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcemy uczynić wszystko, by położyć kres tym obelgom i bluźnierstwom. Pragniemy, nasza Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem od nas Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, że Cię kochamy, uczynimy wszystko, co tylko będzie w naszej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

O Najmilsza Matko nasza, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt wynagrodzenia, który w imieniu własnym i naszych wspólnot Ci składamy. Przyjmij Go również jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedząc, co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga i Miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i razem z nami roz¬sławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś błogosławioną między niewiastami, Królową dziewic, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego człowieka. Amen.
 

Modlitwa nowenny Fatimskiej według św. Jana Pawła II

«Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!».

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:

«Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!»

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.

Mówiłaś ze smutkiem: «Wiele dusz idzie na potępienie». Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że «dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego», a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: «Za nich — powiedział — Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie» (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był «cały Twój», aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: «Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!»

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny, wybaw nas!
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania, wybaw nas!
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych, wybaw nas!
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym, wybaw nas!
Od deptania Bożych przykazań, wybaw nas!
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich, wybaw nas!
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło, wybaw nas!
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu, wybaw nas!

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.

Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat! Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo..., Chwała Ojcu...

Suplikacja

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem! (3 razy) 

 

Różaniec wynagradzający 
do Niepokalanego Serca Maryi

Część III — Bolesna

Módlmy się:  O Maryjo, przez praktykę nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu Niepokalanemu Sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu Niepokalanemu Poczęciu, Twojemu Dziewictwu i Twojemu Bożemu Macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Ciebie za Matkę całej ludzkości i którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy dopuszczają się bezczeszczenia Twoich świętych wizerunków.

Chcąc pocieszyć i przeprosić Twoje Niepokalane Serce, pragniemy teraz odmowić ten święty różaniec.

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.(3 razy)

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

 

Tajemnica I
Modlitwa Jezusa w Ogrójcu

Chrystus, chcąc nas zbawić, pojednał upadłą ludzkość z Ojcem przez swoją mękę i śmierć. W Ogrójcu przed oczami Jego duszy stanęła cała niewdzięczność i grzeszność rodzaju ludzkiego, a zarazem wielkość Majestatu Bożego domagającego się zadośćuczynienia. Jezus szuka pocieszenia i umocnienia w modlitwie.

Bojaźń i miłość Boża stanowią owocne podłoże ducha skruchy. Otwierają one człowiekowi oczy na poznanie samego siebie i nieszczęść spowodowanych przez grzech. Owocami takiej postawy duchowej są: skrucha, pragnienie zadośćuczynienia, poddanie się woli Bożej, ufność w pomoc Bożą, zwłaszcza w godzinie próby.

Przywiązujmy wielką wagę do takiej postawy duchowej. Naśladujmy rozmodlonego Chrystusa i rozważajmy Jego cierpienia na Górze Oliwnej.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za te wszystkie grzechy i bluźnierstwa, które są przyczyną agonii Chrystusa, szczególnie przepraszajmy za brak modlitwy i życia duchowego wielu naszych braci i sióstr.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy), Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica II
Biczowanie Jezusa

Przez poddanie się biczowaniu Pan Jezus złożył zadośćuczynienie za nadużycia ciała i dał nam przykład pobudzający do umartwienia i opanowania zmysłów. Jezus powiedział: „Kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie”.

Istnieją różne rodzaje umartwienia i samozaparcia. Niektóre zsyła nam Bóg, jak na przykład ubóstwo, chorobę, głód. Do innych zobowiązał nas jako członków Mistycznego Ciała Chrystusa, a więc do nakazanych przez Kościół postów, jałmuż¬ny, pokuty.

Korzystajmy z możliwości uprawiania praktyk pokutnych i składania ofiar związanych z samozaparciem. Matka Boża zachęcała w Fatimie do ponoszenia ofiar za grzeszników.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za brak umartwienia oraz za rozwiązłość i hołdowanie ciała, tak powszechne na tym świecie.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica III
Cierniem ukoronowanie Jezusa

Jezus został wydany Piłatowi przez zawiść i zazdrość kapłanów żydowskich, przez pychę i wyniosłość faryzeuszów, przez niewdzięczność, tchórzliwość i ślepotę ludu. Wyszydzony i cierniem ukoronowany Chrystus składa zadośćuczynienie za nasze szukanie siebie, swojej chwały i korzyści, za brak opanowania myśli, które buntują się przeciwko Królowi prawdy i miłości.

Starajmy się poskramiać opanowujące nas namiętności. Szukajmy wewnętrznego pokoju, który rodzi się z życia w prawdzie i zjednoczeniu z Bogiem. Naśladujmy Jezusa w Jego pokornym znoszeniu wyrządzonych Mu krzywd.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy, które wynikają z niestałości ludzkich serc, kierowanych zawiścią, zazdrością czy strachem. Niech naszym zadośćuczynieniem będzie postawa pokory i odważnego trwania przy Bogu.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę w Twoją godność jako prawdziwej Bożej Rodzicielki!

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica IV
Dźwiganie krzyża na Kalwarię

Podczas swej drogi krzyżowej wiodącej na Golgotę, Chrystus okazuje swą bezgraniczna miłość wobec wszystkich, którzy Go otaczają: pełnym obojętności przechodniom, zaciekawionemu tłumowi, ludziom usposobionym wrogo i złośliwie oraz duszom współczującym Mu i solidarnym z Jego cierpieniem.

Chrystus obciążony krzyżem wspomaga nas w praktykowaniu prawdziwej miłości. Nasza własna droga miłości wiedzie obok ludzi, którzy odnoszą się do nas z obojętnością, wrogością albo z życzliwością. Jezus mówi: „Kto chce Mnie naśladować, niech weźmie na siebie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”.

Uczmy się od Jezusa chrześcijańskiej miłości naszych bliźnich i ofiarujmy w ich intencji nasz codzienny krzyż, szczególnie wtedy, jeśli to właśnie oni nałożyli go na nasze ramiona.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy odrzucają krzyż i w swym codziennym życiu nie darzą bliźnich miłością lecz obojętnością czy nienawiścią.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryja... czyta się prośba: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć i umiłowanie Twoich wizerunków!

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Tajemnica V
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Odkupienie świata dokonało się przez dobro¬wolną śmierć ofiarną Boga-Człowieka na krzyżu w zadość¬uczynieniu za grzechy świata. Maryja stała pod krzyżem swojego Syna i cierpiała razem z Nim. Na Golgocie stała się Współod-kupicielką, Pośredniczką, Orędowniczką, Matką Kościoła i wszystkich ludzi.

Zjednoczmy się z umierającym Chrystusem i w duchu zadośćuczynienia za grzechy stańmy pod krzyżem Jego męki. Niech Maryja będzie nam przykładem, jak współcierpieć ze Zbawicielem i jak — zgodnie ze słowami św. Pawła — „dopełniać mękę Chrystusa”.

W tej tajemnicy wynagradzajmy Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy ludzi, którzy uciekają przed cierpieniem i krzyżem, a szukając jedynie wygody i przyjemności, odrzucają ducha umartwienia, ofiary i pokuty.

Po każdej modlitwie Zdrowaś, Maryjo... czyta się prośba: Rozpłomień we wszystkich sercach nabożeństwo i miłość ku Tobie!

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś, Maryjo... (10 razy)Chwała Ojcu...

Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomoż szczególnie tym, którzy najbardziej potzebują Twojego Miłosierdzia.

O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje przez Niepokalane Serce Maryi.

 

Modlitwa końcowa

Królowo Różańca świętego, nasza Fatimska Pani, dziękujemy Ci za pomoc, jakiej nam udzieliłaś. Twoje fatimskie orędzie jest wyrazem Matczynej miłości. Pragniesz udzielać ratunku dla wszystkich i każdego chcesz zaprowadzić do nieba.

Chwała i dziękczynienie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu za tę pełną majestatu Królową Nieba, za Jej fatimskie przesłanie i za wysłuchanie naszych próśb. Amen.

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu Świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo,  módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.
Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.
Matko Chrystusowa,  módl się za nami.
Matko Kościoła,  módl się za nami.
Matko łaski Bożej,  módl się za nami.
Matko Miłosierdzia,  módl się za nami.
Matko nieskalana,  módl się za nami.
Matko najczystsza,  módl się za nami.
Matko dziewicza,  módl się za nami.
Matko nienaruszona,  módl się za nami.
Matko najmilsza,  módl się za nami.
Matko przedziwna,  módl się za nami.
Matko dobrej rady,  módl się za nami.
Matko Stworzyciela,  módl się za nami.
Matko Zbawiciela,  módl się za nami.
Panno roztropna,  módl się za nami.
Panno czcigodna,  módl się za nami.
Panno wsławiona,  módl się za nami.
Panno można,  módl się za nami.
Panno łaskawa,  módl się za nami.
Panno wierna,  módl się za nami.
Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.
Stolico mądrości,  módl się za nami.
Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.
Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.
Przybytku chwalebny,  módl się za nami.
Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.
Różo duchowna,  módl się za nami.
Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.
Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.
Domie złoty,  módl się za nami.
Arko przymierza,  módl się za nami.
Bramo Niebieska,  módl się za nami.
Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.
Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.
Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.
Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.
Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.
Królowo Aniołów,  módl się za nami.
Królowo Patriarchów,  módl się za nami.
Królowo Proroków,  módl się za nami.
Królowo Apostołów,  módl się za nami.
Królowo Męczenników,  módl się za nami.
Królowo Wyznawców,  módl się za nami.
Królowo Dziewic,  módl się za nami.
Królowo wszystkich Świętych,  módl się za nami.
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.
Królowo wniebowzięta,  módl się za nami.
Królowo różańca świętego,  módl się za nami.
Królowo rodzin,  módl się za nami.
Królowo pokoju,  módl się za nami.
Królowo świata, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K.: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.: Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
W.: Amen. 

Antyfona

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. 

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. 

Modlitwa świętego Bernarda

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen.
 

Akt poświęcenia
Niepokalanemu Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu. Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć. Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą. Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił. Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim. Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych. Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem. Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi. Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen. 

 

Śpiew

Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

Śpiew na zakonczenie.

 

Мы вельмі радыя
бачыць вас на сайце
часопіса «Ave Maria».
Гэта плён працы
неабыякавых людзей,
якія з радасцю ствараюць
гэты часопіс для вас.

Падпіска
Ахвяраванні

Сайт часопіса „Ave Maria“ Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі Рыма-каталіцкага Касцёла ў Беларусі

Часопіс існуе дзякуючы вашым ахвяраванням. Сёння мы просім вашай дапамогі — нават невялікая сума падтрымае нас.

Падрабязней